Xeberê Peyênî
Hetî sîyasî yê Rencber Ezîz

Hetî sîyasî yê Rencber Ezîz

Seyîdxan Kurij

 

“Ezîz lawikun vûn

Lawik weş î
Vêng Ezî ûmo zafîn gueşî.
Ezîz, lajî Filît Dorêşî
Wê Ezo, wê Ezîz o!
Nîye pîs o nîye temîz o!
Şarî r’ wisar o, tu r’ payîz o!”

 

Mi cuwa ver zîçend cayan de derheqî RencberEzîz de nuştibi. Goreyî mi RencberEzîz mintiqayî Cewaxçur di hozano modern yê verên o. Ezîz`ra ver zî na mintiqa di dengbejî vejîyayî, la zafê nê dengbêjan têna  na mintiqa de mendî, heta pêroyêşarî mintiqa zî înan nasnekeno. Per bîn ra zî nê dengbejî nêmendî heta rojî ma, heta ewro. Nê dengbêjan ra zafê înan zîkilamî kurmancî vatî.

Mintiqaya Cewaxçur di, zafê şarî kirdkî qisê keno, la dengbejan hîna zaf deyirî kurmancî vatên. Hem dengbêjanî mintiqa hem zî dengbejî ki teber ra amenî înan cemaat di lawikî kurmancî vatên. Xora kirdkî deyirî dengbêjî, yanî deyirî ki derg û dila behsî yew hîkayet kenî, yew destan anî zîwan, zaf çin î.

RencberEzîz klasîk yew dengbêj nêbi. Ey deyirî şarî zî, deyirî folklorîk zî vatî, la esas deyirî xo yan ey bi xo nuştî yan zî şîîrî kirdkî beste kerdî û vatî. Zafê nê deyiranî Ezîz sîyasîyî, yanî yew mesajî înan esto. Xususîyetî Ezîz ê tewr muhîm no yo. Ezîz bi xetê xo ya sîyasî ameyo naskerdiş û hîna zaf bi kilamanî xo yê sîyasî tarîx de cayî xo girewto. Raya verên mintiqaya Cewaxçur di yew hozanî bi kirdkî persî sîyasî, persê netewî ya kurd bi deyîran ardîzîwan. No rid ra ez wazena no nusteyî xo di hetî sîyasî yê RencberEzîz ser vinderî.

 

RencberEzîz 1972 şino Îstanbul û îta/tîya de Cemiyetî Koran di nuştiş û wendiş museno. O îta de muzîk ser xo perwerde keno û cenîyayîşî saz museno. Cuwa pey bi embazanî xo ya vejîyeno turne. Yanî Ezîz 1974-75 ra pey vejîyeno sehne.

 

Se ke yeno zûnayîş cuntaya leşkerî ya 12î Adare 1972 di zafê çepgîr, demokrat û şoreşgerî yan kişîyayîbî, yan hepisxaneyan di bîy, yan zî şîbî Ewropa. 1974 di hukmatî o wext yew efo peroyî vet, bi noef hema hema pêroyê mehkûmî sîyasî serbest verradîyayî.

 

Neslê 1968 di semedi propaganda û ajîtasyona muzîk yew cayo muhîm girewtên. Hem Ewropa de hem Tirkîya de tayî nameyî sey sembol bîy. Çi gune ki o wext mîyanî kurdanî Bakûrî Kurdîstan de hema nameyî îna sey sembol çin bî. O wext ra heta 1980 mîyanî çepgiranî Tirkîye di hozanî sey Mahsunî Şerîf, Aşik Îhsanî, Selda Bagcan sey sembolî bîy.Nê Hozanî hîna zaf konser û şewanî TIP( Partîya Karkeranî Tirkîye) de vejîyayinî sehne. Ezîz serranî vêrenan zaf bin tesîrî no ekol di mendo.  Aşik Mahsunî  Şerîf û Aşik Îhsanî zaf bin tesîrî modernîzmêseserra newesin de, yanî pozîtîvîzm û laîsîzma jakobenîzm de mendibî. Goreyî înan sebebî peydemendişî cemaatî, sebebî neheqîyan, sebebî zulm û zordarî, sebebî kedxwarî, axa, şêx û mela yî. No rid ra yew qisim lawîkî înan verba nê tebaqayanî.

 

Serrî 1975 – 80 semedî HereketêAzadîwaştişê Kurdîstana Bakûr zaf muhîmî. Neslê nê serran ra zî neslê 1978 vacjyeno. Her çiqas Ezîzçend serrî mi pîlyer bo zî, ma her di zî neslê 1978 hesibiyenî. No rid ra ez nê serran zêd – kêm binê zûna. Bakurî Kurdîstan di raya verên 1965 di Partîya Demokrata Kurdîstan ya Tirkîye (PDKT) bi yew şeklo îlegal awan bîy. Cuwa pey 1970 di verî Anqara di, cuwa pey Îstanbul di Ocaxî Kulturî Rojhelat yê Şoreşger (OKRŞ) eşkira awan bîy. La esasî xo di Hereketa Azadîwaşte ya Kurdîstana Bakûr serranî bênateyî 1975 – 80 di organîze bîy. Nê partî û rêxistin ki ewro zî aktorî persa Kurdîstanê, hema hema pêroyê înanyan nê seran di awan bîy, yan zî nê serran di xo newe ra organîze kerdî.

 

Hozano ki ma ewro behsê ey kenî, ma ey ser nusenî nê serran de hozanî kerda, nê serran de kar û xebatê muzîk kerda, nê serran de xo hesîyawo. Semedo ki ma bieşki Ezîz fam bikeri, ma bieşki kar û barî Ezîz analîz bikeri, gereka ma rewşê sosyal, aborî û cemaatkî yê o wext bizani. Hem kar û xebatê muzîkî Ezîz hem zî vînayê ey yo sîyasî, hem zî ciwiyayîşî ey goreyî na rewşa cemaatkî û siyasî hêdî hêdî bedilyaya.

 

RencberEzîz serranî verênan de, yanî 1974-75 ra pey hîna zaf binî tesîrî çepgiranî Tirkan de maneno. O nê serran desahne de û cemaat dehîna zaf kilamanî Mahsunî Şerîf û Aşik Îhsanî vûno.  Xo ra o nê serran de bi Selda Bagcan`a pîya vejîyeno sehne. O nê serran de her çiqas ge – ge yeno Çolîg şino zî, la hîna zaf Îstanbul de ciwîyeno. Se ki yeno zûnayîşEzîz1978 de propagandayî komunîzm ra ceza geno û yew mude Îstanbul de hepixane di maneno.

Se ki ma cor de zî nuştibiRencberEzîz serranî verênan sey taye çepgiranî Tirk zaf binî tesîrî pozîtîvîzm de mendo.

Per bîn ra cayo ki Ezîz tede bîyo pîl hama ho binî tesîrî feodalîzm de yo. Her çiqas mintiqaya Cewaxçur deçiray manayî xo yê klasîk de feodalîzm nêbîyazî, la erf û edetî feodalîzm, yanî erf û edetî kahan cemaat de zaf hakîm bîy. Îta deçiray tesîrî terîqatan zaf nebîyo, la tesîrî dînî zaf bi. Çi gûne ki zafî xurafeyî, zafî çîyî peydemendeyî bi nameyî dîn ra amebî qebûl kerdiş û cemaat di bîbî vila. Ge –ge û ca –ca mektepşîyayîş, heta doktorşîyayîş sey gunekarî amênî hesibnayîş.

Ezîz ridî nê erf û edetanî kahanan ra çimî xo kerdibî vîn. O çiman ra neweş kotibi, la babi ey o neberdibi doktor, berdibi yew dewijî het. Nê dewijî xelet dermanşuxilnabi û no rid ra çimî Ezîz bîbî kor.

Rewşê cemaatî, nê çîyanî winayinan Ezîz ser zaf yew tesîro menfî kerdib. No rid ra Ezîz serranî verênan hîna zaf verba na rewşê cemaat tekoşîn dûno. Heta merdim eşkeno vajo ki nê serran di Ezîz binê vulger materyalîst o. No vînayê Ezîzkilamanî ey di zî belli beno. O nê serran de sehne deû mîyanî cemaat dekilamanî winayinan vûno.

No cîhet di bênatê Ezîz û ê Kurdanî welatperwerî ki medresan de wendo parelelê esta. Sey mîsal hozano gird Seyda Cegerxwîn zî îna yew seruwen ciwîyawo. Cegerxwîn zî verî bîyo endamî Partîya Komunîsta Surîye. Nê serran deşîîrî Cegerxwîn hîna zaf verba axa şêx û melayanî.

Serranî verênan Ezîz bi kirdkî zî taye deyirî winayin vatî. Goreyî taye çimeyan nedeyîran ra tayî şîîrî Mehdî Ozsoy e, Ezîz nê şîîran ri muzîk viraşto, yanî nê şîîrî beste kerdî.

 

Sey mîsal RencberEzîz deyîra xo ya  “ Lorî lorî mala lorî” di,

 

Lorî lorî mala lorî,

Lorî lorî muftu lorî

 Lorî lorî şêxê mi lorî

Mala malay dewê ma yo

Ma dûn ci fitrûn û zîka yo

La çay kêlî dadî ma yo,

Lorî lorî mala lorî

îna dom keno û îta dmala,muftu, şêx û hecîyan rexne keno.

 

Ezîz wexto ki cuwa pey Îstanbul rage –ge yeno Çolîg îta de xo mîyanî yew koxeyo polîtîk di vîneno. Îta de sey Tirkîye tenê sosyalîzm, persî karkeran û kedkaran, persî sosyal nênî minaqaşa kerdiş, îta de persa netewî, persa Kurdîstan, persî kurdan zî yenî muneqeşekerdiş.

 

Cuntaya leşkerî ya 12î Adare 1972` ya pey hêver (1974) Çolîg di bi nameyî “ Bin – Genç – Der” yew komel awan bîy. Kesanî ki na komel awan kerd zafê înan cuwa pey bî endamî PDKT.  Na komel xebatê kulturî û sîyasî kerdên. Na komel de persê netewî ser semîner virazîyaynî, verba irqçitîyê tirkan çalakî organîze bîn. La dewlet tehemul na komel nekerd, komel 1975 de amê qefilnayîş û rayîrraberdoxanî komel ra Hişar Aĝaoĝlu ceza girewt.

Cuwa pey bi nameyî “ Bin – Genç” yew komel û TÖB – DER, TÜM – DER, SAGLIK-DER û komelê DHKD awan bîy. Nê komelan wareyê demokratîk û cemaatkî de xebat kerdên, warî polîtik de zî hema hema pêroyê rêxistin û partîyi Kurdan Çolîg de aktîf bîy.

 aziz2

Na rewşa polîtîk û sosyal Ezîz ser zî tesîr kena. ÇunkeEzîz hem zaf biaqil yew însan o, hem zî sey yew hozan zerrê ey zaf tenik a, zaf hesas o, neşkeno persanî cemaatî xo ra durî vindero. O derd û kulanî şarî xo, xo rê keno bar û heta peynîyê emrî xo nê derdanî şarî xo ano zîwan.

Per bîn ra mintiqaya Cewaxçur navendî hereketa 1925 (Hereketa Şêx Seîd) bîy. Eşîrê Ezîz ra zî zaf merdiman na hereket di ca girewtib û sey pêroyê mintiqa mintiqay Az zî bi destî dewlet amêbî xirabekerdiş, şarî îtay amebi qetilkerdiş. Sey zafê xortanî na mintiqa Ezîzzî bi goşdarî kerdişî hîkayeyanî hereketê Şêx Seîd bibi pîl.

Nê sebeban ra Ezîz ca de miyanî HereketêAzadîwaştişê Kurd de cayî xo geno. Se ki yeno zûnayîşEzîzçiman ra nêdînî, la o zaf hol yew goşdaroxbi. Ey embazî xo yê welatperwer goşdarî kerdên, şînî kombîyayîş û semîneran. Çîko ey yew ray goşdarî kerd, ca de sey teyip qeyd kerdên. Semedo ki o zaf biaqil bi, her çî zaf lez fam kerdên.

No wexta pey RencberEzîz zî sey Cegerxwîn deyiranî xo dehîna zaf ca dûno babete netewî, ca dûno persanî miletê Kurd. Hin esas hedefî Ezîz kolonyalîzm a.

 

Sey mîsal o deyirê  “Pirode Dezay mi Pirode” îna vûno,

 

Pirode Dezay mi Pirode

Ma rûmênî yi gênî

Ma xêbityenî yi wênî

Înî lac kutkûn mara se vûnî

Pirode Biray mi pirode, pirode dezay mi pirode

Piryedên biray mi piryedên, piryedên dezay mi piryedên

 

Cendirme, poles mepersên

Sıkıyönetim ra metersên

Tifîng xwi bîgir xwi desti

Pirode Apê mi pirode, pirode Kekê mi pirode

Piryedên biray mi piryedên, piryedên dezay mi piryedên

 

Kirdûn Xarpêt gureto

Diyarbekir paytexto

Kirdûn Xarpêt gureto

Diyarbekir paytexto

………. Hurriyeto

Pirode Apê mi prode, pirode dezay mi pirode

Lexê bavê mi lexê, lexê kekê mi lêxe

 

Kurdîstan cennêt Kurdûn o

Êr ruej ruêj cûmîyerdûn o

Wa cûmîyêrd vîyêc meydûn o

Pirode Biray mi pirode, pirode dezay mi pirode

Piryedên biray mi piryedên, piryedên dezay mi piryedên

 

Îta deEzîzşarî xo verba zulm û zordarî, verba neheqê, verba klonyalîzm dawetî serewedartişî keno. O na deyirê xo di û zaf deyiranî bînan de zî yew per ra persanî aktuelan sey îdareyo leşkeri (Sıkıyönetim) rexne keno, kedwerdişî şarî ano zîwan, per bîn ra behsê hereketê 1925 keno.

Hancî Ezîz îta di Kurdistan sey welatî Kurdan terîf keno. Goreyî zanayîşê ma raya verên yew hozan bi kirdkî îna behsê Kurdîstan keno, yani Kurdîstan sey yew welat name keno.

 

Îta de ez wazena bi taye deyiranî Ezîz vînayê ey o sîyasî û helwestê ey a sîyasî hîna hol bîyarî çiman ver.

Se ke ma cor dezî nuştibi, 1975` ra pey Çolîg defaşîstanî Tirkan zîpartî , komel û rêxistinî xo awan kerdî. Her çiqas o wext Çolîg de Tirk çin bîzî, la bi ardimî taye memur û malîmanî xerîban, faşîstanî Xarpêt û Erzîrum Çolîg de faşîst zî organîze bîy. Helbet mîyanî faşîstan dexortî kird, xortî Çolîgij zî bîy.

Mîyanî nê xortan di taye embaz û merdimî Ezîzzî bîy. Ezîz semedî rexnekerdişî na rewşa na deyir nuşt û va,

 

 Hero çi ra, çi ra , çi ra 

 

Hero çi ra, çi ra , çi ra

Ma zaf firsat da Tirkûno

Tirkûn guret cay Kurdûno

Ma zaf firsat da Tirkûno

Tirk hê wên petrol Kurdûno

Yin ma tepişt eşt hepsûno

Şima neva çı ra, çı ra

Yin ma tepişt êşt hepsûno

Ti nepersay çı ra, çı ra

Hero çı ra, çı ra, çı ra

Ti bî faşist Ehmo bira

Hero çı ra, çı ra, çı ra

Ti bî faşist Kazo bira

 

Na deyîra derg deEzîz embazî, merdimî sinasî û xortî Çoligij ki faşîstan het de ca girewto û verba Kurdan, verba Hereketê Kurd vejîyenî, şoreşgeran, welatheskerdoxan kişenî, înan rexne keno. Pero bîn ra Ezîz îta di zî Kurdîstan sey yew kolonî tarîf keno, behsê petrolî Kurdîstan, yanî doletîya bin erdî Kurdîstan keno û ano zîwan ki Tirk na doletîyê Kurdîstan talan kenî. Îta di tam yew helwesta verba kolonyalîzm esta.

 

1997 ra nat faşîstan Çolîg di dest ci kerd welatheskerdoxî kiştî. Raya verên Elul 1977 di bi destî faşîstan welatheskerdoxî Kurd Cihat Elçî ame kiştiş, dima Sibat 1978 di Îdrîs Ekîncî, Adar 1980 dı Şakîr Elçîû zaf şoreşgeri û welatheskerdoxî Kurd bi destî faşîstan ameyî kiştiş.

Ezîzsey yew hozano Kurd, sey yew hozano şoreşger û welatheskerdox hem ne embazanî xo rê lorî vatî, bi nê lorîyan heskerdişî xo derd û kulî zerrê xo ard zîwan, hem zî gorê vînayê xo yo sîyasî rewşê ê rojan ard zîwan. Na deyirê Ezîz „Şûno Şûno„ ewro zî neslê 1978 ser di zaf yew tesîro gird kena, na nesîl ra kes bê bermi neşkeno na lorî goşdarî biko.

 

Şûno Şûno

 

Şûno şûno, bira şûno

Şûno şûno, heval şûno

Îdrîs şûno, Cîhat şûno

Şakîr şûno, bira şûno

Ez bermeno, şima r` vûno

 

Xeber amey xebera pîs

Cîhat dima kişiya Îdrîs

Heval ma yî marksîst–lenînîst

Şûno şûno, bira şûno

Ez bermeno, şima r` vûno

 

Şûno şûno, keko şûno

Adir kot zerrê daykûno

Dêrd hevalûn derdo girûno

 

Faşîst bî yo veciyay texto

Heval Şakîr girewt berdo

Ezîz  vûno, kurd cûmiyerdo

Şûno şûno, bira şûno

Şakîr bira avukatî pêşmergûn o

 

Şûno şûno, keko şûno

Bira şûno, heval şûno

Ez bermeno, şima r` vûno

 

Ezîz na lorî 1980 di vata, o wext Tirkîye de îktîdar de Hukmatî Cepheyo Nîjatperest yê diyin (2.MC Hukumeti) bi. Ezîz bi „Faşîst bî yo veciyay texto” no hukmatî qest keno.

Per bîn ra îta de yew çîko zaf muhîm zî no yo ki Ezîz îta de qalê peşmerge raşt şuxilneno. Heta nê serranî peyinan di zî medya Tirkîye semedo ke nêwaştînî qalê Kurd bişuxilnî, pêroyê kurdanî Başûr ra vatenî peşmerge. Halbukî peşmerge yeno manayî, şerwan, lejwan, yanî keso ki xo mergî rê kerdo hedre, yeno a mana. Ne tenê gerîlayî, partîzanî Barzanî, pêroyêşerwanî kurdan sey peşmerge yenî namekerdiş. Partîzanî Partîya Demoktata Kurdîstana Îran zî sey peşmerge yenî namekerdiş. Wexto ki Ezîz vûno „Şakîr bira avukatî pêşmergûn o”pêroyêşerwan û welatheskerdoxanî Kurdan sey peşmerge name keno. Şakîr Elçî pêroyê welatheskerdoxanî Kurdan ri awûkatî kerdên.

No namekerdiş raşto. Çunkepêroyêşerwanî kurdan peşmergeyî. Hancî îta de ma vînenî ki xeberê Ezîz her hetî Kurdîstan ra esta. Yanî o derdî pêroyê kurdan xo rê keno derd.

 

RencberEzîzCûntaya Leşkerî ya Elul 1980 ra ver şibi Almanya. Ezîz îta dezî komel û rêxistinanî Kurdan a elaqa nûno ro. O verî konseran û Newrozanî embazanî DDKD di vejîyeno sehne. Embazanî DDKD Almanya de bi nameyî Komelî Karkeranî Demokratîk yê Kurdîstan (KKDK) komel awan kerdibî. Nê komelan û komel û rêxistinanî bîn yê Kurdan Almanya de konserî sîyasî amade kerdên, Newroz pîroz kerdên û kar û barî kulturî û sîyasî kerdên.

Ezîz hema hema pêroyêçalakîyanî Kurdan di ca geno. Perro bîn ra îta de xebatê xo yê muzîk zî rûmneno.

 

1984-85 ra pey Zekî Adsiz Partîya Sosyalîst ya Kurdîstana Tirkîye (PSKT) ra abirya. Na partî 1980 ra ver mîyanî şar de sey Rîya Azadî (Özgürlük Yolu) amenî sinasnayîş û Zekî Adsiz zî endamî komîteyê Navendî yê na partî bi. Zekî Adsiz wexto ki na partî ra abirya, verî bi nameyî PSKT – Roja Welat, cuwa pey zî bi namê Hevîya gel yew kovar çap kerd û kerd vila. Zekî Adsiz bi nameyî Tevgera Sosyalîsta Kurdîstan (TSK) zî yew rêxsitin awan kerd. TSK  Ewropa de bi nameyî „Hevîya Gel“ amenî naskerdiş. Koma Hevîya Gel zî sey komel û rêxistinanî Kurdan yê binan Ewropa de konserî sîyasî amade kerdên, Newroz pîroz kerdên. Ezîz hema hemapêroyê konseranî Hevîya Gel devejîyayini sehne. Ey sehne dehînaazaf deyirî sîyasî vatên, mesajî sîyasî daynîşarî.

 

Kurdan 1980 ra pey her wext Ewropa de îşkence, zulm û zordarî Cûntaya Leşkerî protesto kerdên, verî konsolosxaneyanî Tirkîye de, verî buroyanî Yewbîyayê Miletan û partîyanî sîyasî yê Ewropa deçalakîyî roniştiş, xonîşandayîş û qide qide çalakîyî protesto organîze kerdên.

Ezîz hema hema pêroyê nê protestoyan detewre guruba Hevîya Gel ca geno.Ezîz heme kar û xebata ki semedî Kurdanî Bakûr(Tirkîye) ya bînî de, hem zî kar û xebata ki semedî Kurdanî parçeyanî bînana bîn de ca geno.Sey mîsal serranî 1983-84 di Hûmeynî eşt Kurdîstana Rojhelat ser, bajarî Kurdîstan bombe kerdî. Verba nê kerdenanî Hukmatî Îran Kurdan Ewropa di çalakîyî protesto organîze kerdî. Ezîz nê çalakîyan de cayî xo girewto. Hancî 1987-88 de Hukmatî Iraq Kurdîstana Başûr bomba kerd, Helepçe degazo kîmyevî şuxilna. Kurdan her cayî Ewropa de nê kerdenê Iraq protesto kerdî. Ezîz nê protestoyan dezîvernî ca girewto.

 

RencberEzîz,Cûntaya Leşkerî ya Elul 1980 û şefî cûnta Kenan Evren bi na deyirê xo ki bîya klasîk zî deşîfre keno.

 

Way Way Nîna

 

Evrên şima biyû hêr ma
Ûmo kot miyûn kêber  ma
Pat  pênî alinçêr ma
Miletê ma sêy vêr niya
Rencber gay xwi bid tifing bîger
Xelasê faşîst çîna
Nînna nînna nînna
Şima vînên senîna
Nînna nînna nînna

 

Se ke ma cuwa ver zî nuştibi RencberEzîz sey îdeolojî sosyalîst bi û goreyî bawerîyê xo persî karker, kedkar û xebatkaranî Kurdan zî deyiranî xo de zaf ardî zîwan. Sey mîsal deyiranî xo ye „Hemal Seyfo“, „Merhaba“ û taye kilamanî bînan di behsê kedkaran, koçberan û feqîran keno. HancîEzîz sey sosyalîst şarî xo ra û welatî xo ra zaf heskeno û zaf girêdayî miletê xo û şarî xo yo.

Sey mîsal deyirê xo yê „Miletê ma“ di hesanî xo îna ano zîwan,

 

Miletê Ma

 

Miletê ma, miletê ma

Na dinya di yew darê ima çin a

Ez bîyû serwird semêd şima ya

 

RencberEzîz sey vînayeyo sîyasî xo sey sosyalîst hesibneno, la yewbîyayê Kurdan wazeno. O wazeno ki pêroyê partî û rêxsistinî kurdan semedî xelasê şarî Kurdîstan quwetî xo yew bikerî. O zaf verba pêrodayîşî bênatê Kurdan vejîyeno, o newazeno Kurd bênatê xo deşîdet bişuxilnî.

Çunke nê serran de Ewropa de yew Partî Kurdan verba embazanî xo, verba partî û rêxistinanî Kurdan yê bînan şîdet kar ûna. Bi netîceyî na polîtîka embaz û dostî Ezîzşoreşger û welatheskerdoxî Kurd, endamî PSKT û KOMKAR Ramazan Asdiguzel 3ê Gulan 1987 de bi destî PKK Hannover de yeno kiştiş.

RencberEzîz bi na kerdenêyew Partîya Kurdan, bi şehîdbîyayîşî dostî xo zaf qehrîyeno û bi na deyîrê xo no birakiştişî mîyanî Kurdan protesto keno.

 

Birawo, Birawo 

 

Birawo, birawo, birawo, birawo,

Birawo, birawo, birawo, birawo,

Zerre û cîgêr mi tu ri helyawo, birawo, birawo

Zerre û cîgêr mi tu ri helyawo, birawo

 

Ti ma hetib helabîn, birawo, birawo

Çîçekê kuê Şerefdîn birawo, birawo

Wilay mi nêzûna ez tu hûney kûm ca vîn, birawo, birawo

Zerre û cîgêr mi tu ri helyawo, birawo

 

RencberEzîz Kirdkî het di kilamî Kurmancî zî vatî. Okilamanî „Lo Halê min“, „Ez xortê Kurd im“, „Welatê Me Kurdîstan e“, Hesreta Azadî“ û „ Lolo Bira“ de rewşê Kurdan, zulmî duşmenî, Koxeyî verba kolonyalîzm, bindestîye Kurdan ano zîwan.

 

RencberEzîz endamî ço partî û rêxistin nebîyo, la sey yew hozan mîyanî koxeyî azadî û rizgarîya Kurdîstan di ca girewto. Ey sey îdeolojîk xo sosyalîst hesibnayo, la teng nefikiryayo, her wext pêroyê welatheskerdoxanî Kurdan`a alaqa nayo ro û pîya xebat kerda. Ey zaf qîmet dayo wendişî, cigerayîşî û xo perwerde kerdişî.

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten
порно по категориям скачать . Блондинка мечтала сниматься в серьезном фильме, а снялась в жаркой порнухе . В 69 позе