Xeberê Peyênî
Ezmanê Çewlîgî Ra Yew Estare Kemîya

Ezmanê Çewlîgî Ra Yew Estare Kemîya

N.CELALÎ

           ubeyd

            Wexto ke mi o sinaşna hima lîse de bi. “Cê Mala Seîd” de, hewa verîn mi uca de dî.  Ez hima newe şîbîya unîversîte. Ez û xalê yi Fuad zî ma pîya yew unîversîte de bî. Ma zaf yewbînan dînî. Ma şînî keyanê yewbînan. Xususan ma “dersan” de yewbînan zaf dînî. O zî ge ge amênî Erzirum, zîyareteyê xalê xo Fuadî. Xorteko pêjnek, çeleng û zînekin bi. Zaf tayi qisêkêrdîn û zaf wêndîn. Bi yew çimô eceb ra ewnîyenî ma ra. Ez vana qey neheq zî nêbi. Ma hemê wendekarê unîversîte bî. Zafê ma dewijî bî û ma waştînî ke “yewna dinya” awan bikeri. Bi xo ma zî eceb bî! Raşta zî ma yew baro giran nabi xo paşt a.

O wext zaf çewi de samîmî nêbenî, binêk mesafe ronenî. Bi çimo meraqîn ewnîyenî ma ra. Badê mektebî, hîn ma amêbî Çewlîgi,  yi xo bi xo îtîrafê meraqê xo kerd. Vatînî “Mi vatînî qey ez çirrê şima nirasen, ez nêeşkena biyerî îna yew ca. Şima mi rê zaf dûr amênî“. Mi û Fuadî ma iktîsat û matematîk wêndîn. Dima o zî kewt îmtihanê unîversîte û yi zî qezenc kerd, ame Erzirum û qismê tewr prestîjinê unîversîte, Fakulteyê Tibî qezenc kerd.

Ez vana qey heyatê yi ma eşkenê bi termanê “eşq” û “şewq” biwasifn. Heme gureyanê xo de inî di wasifî eysenî. Mektebe de wendekaro serkewte bi. Sewbîna çi gure dest ra amênî bi eşq û şewq a kerdînî. Zafî nêweşê Çewlîgijî wexta ke amênî Erzirum, Fakulteyê Tibî, vere cû gêrênî “Doxtorî”. Mi o zaf hewî pa nêweşan dîbi. Her wext vatînî: “Ina mîletê ma zaf feqîr a, zaf derd û dejî antî.” La yi qet slogan nêeştînî û a mîletê xo yê feqîr û dejante rê çi dest ra amênî kerdînî.

Badê mektebî munasebetê ma hîna zêdîyê bî. Ma zaf yewbînan dînî. Çend xebatê ma yê rûtîn de zî ma pîya bî. O roşni ke “Cê Mala Seîd” de keşf kerdibi, waştînî bero pîyorê dinya. La yi vere cû dormalê xo ra dest pê kerdibi. Raşt zî îna nîya? O zêrr ra xebitênî û Hûmayî zî o muwafaq kerdînî. Dor dormalê yi de kam bi, o roşn ra îstîfade kerd. Eşq û şewqê heyatê yi heyecan dêni dormali û helqayê roşn her roj binêna zêdênî.

Bi eynî eşq û şewq a zewicîya. Ma pero pîya heme embazî şî veyweyê yi. Gelek embazî yi yê Erzirum teber ra amêbî. Pê zewac û pê xanimê xo zaf bibi şa. Nêzana çend zeman ser ra şi, rojêk va: “Qey ti mi tebrîk nêkenî?” Mi va: “Se bîyû ez tû tebrîk bikir?” Va: “Qey tû nêeşnawit mi rê yew keyna bîya.” Mi va: “Willay mi nêeşnawit tû rê keyna bîya. Kes mi rê în xeberan nêano.” Mi o tebrîk kerd. Mi va: “Tû kam name nayo keynayê xo ya?” Va “Fatima“. Mi va: “Fatima nameyeko rind û bimbarek o.” Va: “Nê nê nameyê keynayê mi Fatma nîya, Fatima ya, “i” zî ho pa, “i” zaf muhîm o. Mi va: “Tamam Ubeydullah wa inê tû Fatima bo.” Semedo ke şarî ma vano Fatima yi zî sey şarê ma vatînî Fatima. Dîqet bi detayan kêrdînî. Mesajê xo kêrdînî miyanê detayan.

Nêweşxaneyo ke tede xebitênî nezdîyê keyê ma bi. Ez zaf şînî verî yi. Reyra nobetanê xo de vengdênî mi, ez şîni û heya nîmê şewi ma pîya roniştênî. Ma hîn yewbînan zaf dînî. Yew mûde bi vîn. Ez telefon kena, cewap nêdano. Bade cû mi pers kerd, tayin va gûreyêk ver şîyo. Mi va qey semedê gûreyê nêweşxaneyî şîyo. Dima mi eşnawit ke a nêweşîya bêyûm çi heyf ke museletê yi bîya. Badê çend aşman ame û hol bi. Reyna agêra gûreyê xo ser.

Yew zeman dima ez şîya Anqara. O Çewlîgi de mend. Ma hîna tayi yewbînan dînî. Wexta ke ez amênî Çewlîgi, mi o zîyaret kêrdîni. Hîn telefonê destî nêşuxulnênî, o semed ra ma yewbînan de zaf qisê nêkêrdînî. Çend rey mi telefon kerd telefonê destî, cewap nêda la şanî telefonê keyê ra gêrênî mi. Semêdê nêweşîya xo zaf dîqat kêrdîni. Hewa tewr peyin mi o yew paneli de dî. Ma yewbînan persê. A hew ez Çewlîgi de zaf nêmenda. La mi halê ey ra çîkêk xirab şik nêkerd. Badê cû mi embazan ra eşnawit ke hol nîyo. Reyna ez geyraya ci, ame telefon ser vengê yi hol amêni. Mi va vengê to hol yeno, ez zaf pê bîya şa.

Çi heyf ke a nêweşîya bêyûm ke hemê dinya de sey yew belaya pîl herîkîyena reyna bî museletê yi. Mi ge ge eşnawitênî ke halê yi zaf bibi xirab. Çend hewî ez amêya Çewlîgi, mi va ez şîyerî yi bivîni la mi xo de o taqet û tehemûl nêdî. Rasta zî ez zaf pê deja ya. Helbet çiyo ke Hûmay ra yeno sere û çiman ma ser, la mi o hal de o moral xo de nêdî. Rojê pancşembî koç dinyaya bîn kerd. Resa Rabê aleman. Ez hewî kena ke Rabê aleman birayê ma yo delal geno cenetê xo. Beno ke ina dinya de hetê serran ra yew mûdeyo kilm mend, la hetê manevî ra heyatê yi vayê yew emro derg keno. Saleh û amîl bi. Ez şahîd a.

Ezmanê Çewlîgî ma ra yew astare kemîya, la ez vana qey zaf astarê zî vistî ta.

Rehmê Rabbî tû ser bo. Cayê tû cenet bo.

 

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten