Xeberê Peyênî
TERSÊ CINÎ

TERSÊ CINÎ

 

Arêkerdox: Îsmet BOR

 

Cêk beno cêk nêbeno, hîrye embazî bênî.

Inî hîrye embazî rojêk ha yê reyar ra şinî, yew espar yin(înan) ver a beno. Espar silam dano û vîyarano ra şino.

Espar şino, o yew embaz vano;

-Lîya şima vanî êy espar silam da ma ra kamî?

O yew vano;

-Ez vano silam da mi.

O bîn vano;

-Nê! Esparî silam da mi.

O yê hîrên vano;

-Nê! Silam da mi.

Hîrye heme embazî wina kuwenê munaqaşe, yew vano silam da mi, o bîn vano; da mi. Wina pîye nêkenê.

Hîrye hemi vanî;

-Holê yi bîyerîn ma gêrên a şinî esparî ra pers kênê, dê silam da ma ra kamî?

Embazî gêrenê a, şinî resênî esparî û vanî;

-Ya merdim! To hel a bîn silam da. To o silamê xo da ma ra kamî?

Espar vano;

-Şima ra kam ke cinîye xo ra nêterseno, mi da êy.

O yew vano;

-Lîya wûllay ez tim û tim cinîyê xo ra tersena la a yew dûerim(rey) ez tira zaf tersa ya. Ma, yew kergê ma û çend leyîr a bibî. Cinîyê mi va ez a şina keyeyê babîyê(pîyê) xo, ez eyr(ewro) şand de gêrena a yena. Wa çimî to kerge û lîyranê kerge sero bi, wa heli/hilel to ver ra meber hetanî ez bîyerî. Vano, cinîyê mi şî, mi hîn kerge û lîyran het dor/nobet girewt. Ez verd vinderta vinderta, ez eciz bîya. Mi hetanî şand ne awke şimit ne zî nan werd. Vano; wûllay desmaj zî zaf zor da mi. Mi ard leyîr bestî pîya û mi yi zî bestî lingê kerge ya û ez şîya desmaj. Ez hetanî gêra ya a ameya, helî kerge û leyîr pîya kerd xo penc a û perra şi. Vano; wûllay ez tersan verd şîya, mi goreyê êy lîyran û kerge hak erînaye ardê kerdî zerê yew harr û mi xo kerd zit ez kewta ser. Vano; cinîyê mi ame keye nat gêra wet gêra, cêk ez nêdîya. Yew çuwe girewt û ame zerê axurî, çûwê xo nat kuwa zerê harr wet kuwa zerê harr, aha harr a ke ez ha tede amê sere a harr yew çûwe kuwa verê kiştê mi, vano; mi sey kerge va; qûûxk,qûûûxk! Vano, cinîyê mi va, ero ti hê tîya se kenî? A çi qûûxk qûûxkê to wa. Vano; mi va, cînyek, wûllay hal mesela wina wa, ez hetanî şand vêşan têşan verê kerge û lîyranê yê di vinderta la hetê şanî ya desmajî zaf zor da mi, mi va ez şîyerî desmaj. Mi ard lingî leyîran bestî pîya û mi yî zî bestî linganê kerg a mi va, wa giran bî wa heli nêeşko hewano bero. Vano, hetanî ez desmaj ra ameya helî kerge pa leyîran a na hewa berd. Ez tersanê to verd şîya, mi hendê êy leyîran û kerge hakî erînaye ardê kerde zerê harr. Ez kewta ser, mi va; ez bikerî leyrîkî. Vano, wûllay cinîyê mi pê o çuwe wa ez kuwa wa, ez kuwa wa ez helik û belik ra pîya kerda.

Ina hew o embazo bîn vano;

-Lîya wûllay ez zî cinîyê xo ra tersena la a yew dûenim ez zaf tersa wa.

Vano; rojêk ez xebat ra ameya keye, eke cinîyê mi keye di nîya, ez zaf bibîya vêşan. Ez şîya nimitkî ra mi tay rûn keli na serê nanî ya ez ha wena, a deqa cinîyê mi kewti zere. Mi hîn tersan verd nêzana se bikerî, mi ard ca di o nan pa rûn keli wa girewt eşt binî kilawê xo. Vano; cinîyê mi towq na ser a ha nan powjena venda mi va, bîye verî towqe xo rê nano germin biwer. Vano, ez şîya verê towqe adîr da mi ro, ez bîya germin. O rûn binî kilawê mi de helîya ame war, şirr şirr ho çarê min ro yeno war. Vano, cinîyê mi va; ero o çi yo ho to çare ra yeno war? Vano, mi va cinîyek germ mi arîyeq vet. Vano, cinîyê mi tîr kuwa kilawê min a, kilawê mi sere ra gina erd ro, nan û rûn pîya kewtî tever. Vano, cinîyê mi va, ero in çi rûn û nan ê to kerdê binî kilawê xo? Vano, mi va, cinîyek hal mehal wina wa. Ez ameya keye, ti keye d´ nêbîya. Ez zaf bibîya vêşan, mi ard tay rûn keli na serî nanî ya ez ha wen, a deqa ti kewta zere. Hîn tersan ver mi nêzana se bikerî, mi nan pa rûn a eşt binî kilawê xo.

Vano, wûllay cinîyê mi ez kuwa wa kuwa wa, mi hîn herr ra va day, yê hema ez ca verda wa. Yê ca ra tîr mi ro şikit.

My beautiful picture

Embazê hîrên zî vano,

-Lîya wûllay ez tim cinîyê xo ra zaf tersena la a yew dûenim ez hîna zaf tersa wa. Vano, rojêk ez cit ra ameya keye, cinîyê mi keye di nîya. Vano, ez zaf bibîya vêşan, mi va, ez xo rê şîyerî tay torak ser nanîyanî û biwerî. Vano, a hel cinîyê mi kewte zere, mi xo şaş kerd, mi va belîya şimundîye fekê postê toraqî ya la ti nêvanî şimûndîyê şelvaranê min a mi pê fêk postê toraqî best. Vano, mi da ra ez a şina, postê toraq zî min a da ra. Cinî xora kewta zere, mi hîn çarê nêdî, mi postê toraqî na ro û ez sero nişta ro. Vano, cinîyê mi va, ero ti hê ûja di se kenî? Ti qey nêwûrzenî nênî mi ver a. Vano, ez warişta we, postê toraq zî mi dima bi berz. Vano, cinîyê mi va, ero o çi poste yo ho to wa beste. Vano, mi va, hal mehal wina wa, ez bibîya vêşan, mi va ez tay toraq serê nanîyan û biwerî. A hel, ti kewta zere, mi tersan ver xo şaş kerd, şimundîyê şelvaranê xo besta fekî postê toraqîya. Vano, lîya ye ez pey şerqatan a kişta kişta kişta, mela hîn Elay ser a va bes o, yê hema ez ver ra da wa.

 

Espar vano;

-Lîya wûllay şima her yew yewî ra qehraman ê. Mi silam dayo şima hîrye hemin zî.

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten