Xeberê Peyênî
Cenetî û Cehenemî

Cenetî û Cehenemî

Îsmet Bor

 

Cêk ben cêk niben, yew merdim ben.

In merdim  rûejêk şin yew merdimêko welî het û vûn; ya holî Hûmay, ez qayîl a ti Hezret Xidirî mi mûêjn.

Welî Hûmay vûn; ya merdim, ti Hezret Xidirî ra vûn se?

Wi vûn; ez towê nêvûn, ez xwi îr qayil a hendo gi yi vîn.

In welî Hûmay vûn; o wext şûer filûn cûmî û ûja d´ nimajî yêrî bik. Kûm yew merdimo gi tewr vernî d´ kiştê îmûmî ya raşti d´ nişt rûe, o Hezret Xidir o.

Merdim dûn ra şin cûmî, cemaat yen pîyeser hê nimaj kên, merdim çim verden kiştê îmûmî ya raşt.   Ca ra çîm xwi êy merdîm ra nêgen.

Nimaj ken, cemaat ben vila, milet bena têmîyûn ra, merdîm ma, hetûn nat xwi wêt xwi ûnîyen, merdimo gi kiştê îmûmî ya raşti d´ rûenişti bi wûerti ra ben vîn. Merdim nat ûnîyen wet ûnîyen erd û ezmûn qilaşîyen o merdim piri şin war.

Merdim hûnê şin vêr wêlî Hûma Tealay û vûn; willay ez nêeşkîya wa êy merdîm tepîyêş, ez hetûn mîyûn cemat ra vejîyawa hêtî yi wa şîya, wi wûerti ra bi vîn. Ti gerika mi ra hewna vaj ez yi kûm ca d´ vînen.

Wêlî Hûmay vûn; hewna şûer eynî cûmî, kûmi g´ mîyon cemaatî d´ wirişt we û dêst xwi da rîyezilê    çilê cûmî ya, o wo. Mîyerik şin cûmî nimaj yêrî ken, hend vînen yew merdim wirişt we, dêstî xwi kerd derg eşt rîyezilê çilê cûmî û hûnê cay xwi di nişt rûe.

Merdîm ma, êy merdîm hola hol ken xwi çim a, cemaat ben vila, lakim hûnê qelabalix ra mîyerîk ma, Hezret Xidirî keno vîn.

Mîyerik dûn ra şin, şin vêr wêlî Hûma Tealay û vûn; willay hûnê mi ver ra bi vîn. Ti gera hûnê mi ra vajî, ez yi kûm ca d´ vînen.

Wêlî Hûma Tealay vûn; ina hewa pêyin a, eg ti dî, dî, eg ti nêdî, ti hîn hûnê nêeşkîyên bivînî. Û vûn; eyr hûnê şûer eynî cûmî, cemat bi vila, kûmi g´ tor peynî d´ cûmî d´ mend, o Hezret Xidir o.

Merdîm ma şin, nimaj xwi ken, cemat ben vila, teyna yew merdimo extîyar, qerpalin, fitfitiyayi zeri d´ mûnen. Merdîm ma xow xo vûn, lîya wûllay kûşatê în merdîm Hezret Xidirî nêmûnena, in sênî ben Hezret Xidir? Û vêr xwi hêt êy extîyarî ya dûn, hêt yi wa şin. In merdim extîyar nişka ra xwi bedilnen, ben yew merdimo hêybetin, ben cûn, ben derg û gird qûrfê çew, ti ra kûwena. Ti vûn, dê qê Rustêm Zal o.

Û merdîm ma ra vûn; ya merdim, êr hîrye wo ti kowt mi dima,  ti mi ra çi wazênî?

Merdîm ma vûn, Hezret Xidir ti wê?

Wi vûn; e, ez a! Ti mi ra vûn se?

Merdîm ma vûn; ez qayîl a ti yew merdimî cenêtî û yew merdimî cehenêmî mi mûêjnî.

Hezret Xidir vûn; de mi dima kûr, ma şû. Bo ma hê şîn ez têyna ti ra êysen, êy însûnûn bînûn ra nêysen. Mi tû ra  çi va, ti ay însûnûn ra vûnî.

Mîyerik vûn tamûm û yi hîn şîn, şîn vêr yow merdîm, in merdim hema newi hej ra ûmo û ho sêr secdî ya Qur’ûn wûnen. Hezret Xidir vûn; de şûer yow dêst în merdîm kûr û vaj; ya merdim, ti hej ra ûmê, tîzbê mi çînîk ê, ti yow citê tîzbûn bidî mi ez xûê r’ pê nimaj ken.

Merdîm ma şin, yow dest kûwen vêr kiştê hejî û vûn; ya hejî, ti yow citê tîzbûn bîd’ mi, ez xwi îr pê nimaj bikîr!

Hejî pîyor nêvûn tû vat. Hezret Xidir vûn, hûnê dest vêr kiştê yi kûr û vaj, ya hejî, ti yow citê tîzbûn bidî mi, ez xwî îr pê nimaj bikîr.

Merdim hûnê dest kûwen vêr kiştê hejî û vûn, ya hejî, ti yow citê tîzbûn bidî mi, ez xwî îr pê nimaj bikîr.

Hejî yers ben, sêr Qur’ûnî ra cîrgîyen merdimî ra, nêngî nêngaşuwêr çînen mîyerîki d´. Vûn; çîm tû kuwar, ez a Qur’ûn wûnen, ti çi mi rehat nêverdên, ez yow aşmi cuwa ver heji ra ûmêya, mi tîzbê kûm ca ra ardî, ti seqirîyên nîyo nîye! Hejî, mîyêrîk kepazi ken û ken tever.

Hezret Xidir vûn, de bîyê ma şû.

Şîn… Ina hew şîn yow mexazê teftalî. Yew xwiert ho mexaza do, nûr rî yi ra varen.

Hezret Xidir vûn; de în xwiêrtî ra vaj, ez qayîl a xwi îr yow parçi biêrîn û îşlig kî r´.

Mîyerik vûn; xwierto! Ez qayîl a yow parçi biêrîn û xwi îr ti ra yow îşlig bidêrzî.

Xwiert vûn; vaj, ti kûm yow parçi wazên ez ay dûn tû.

Hezret Xidir vûn; hetûnîya g´ yow tûap qûmaş ho dikûn do, pê în xwiertî ya bîya war.

Mîyerik pê xwiertî ya pîyorê tûapûn qûmaşî ûn war. Hezret Xidir vûn, de xwiêrtî ra vaj, mi îr in parçi ra gûerê yow îşlîgî ti ra bikir.

Mîyerik xwiêrtî ra vûn; mi îr gûerê yow îşlîgî in tûap ra tira bikir.

Xwiert gûerê yow îşlîgî parçi ti ra ken.

Hezret Xidir vûn, de ina hew vaj, xwierto! qûsîr mi meûnî, mi cizdûnê xwi, keye d´ xwi vîr a kerda.

Miyerik vûn; xwierto qûsîr mi meûn, mi cizdûnê xwi keye d´ xwi vîr a kerda.

Xwiert vûn; xalo, la seben. Ber key gi rêyar tû kowt in het a ti perûn mi dûn û eg rêyar tû in het a nêkowt zî, wa tû îr weş helali b´.

Hezret Xidir vûn; vaj, xwierto! willay mi ti vîst zehmet, la ez ca ra qayîl nîya biêrîn, mi îr rind nîyo.

Mîyerik vûn, lîya xwierto, mi ti zaf vîst zehmet, la ez ca ra qayîl nîya biêrîn, mi îr rind nîyo.

Xwiert vûn, xalo, çi zehmet, mi ca  ra gûrê mi in o. Ti zerrê xwi werax tepîyeş.

Hezret Xidir vûn, de hîn bîye ma şû, îtya yo ûmbaz min o aşçî est, ma şûer yow şûarba bişim.

Yi şîn , şîn aşxûni, Hezret Xidir vûn; de aşçî ra vaj, wa yow şûarba bîyar.

Mîyerik vûn; mi îr yow şûarba bîya.

Aşçî şûarba ûn Hezret Xidir ben pirye deverden. Û vûn, aşçî ra vaj, wa yownê şûarba bîyar.

Mîyerik vûn; a şûarba devêrdîya, mi îr yownê şûarba bîya.

Aşçî yowna şûarba ûn. Hezret Xidir aye z´ deverden û mîyerîk ra vûn, ti ra vaj, wa tû îr yownê şûarba bîyar.

Mîyerik aşcî ra vûn; aya z´ devêrdîya, mi îr yownê şûarba bîya.

Aşçî yownê ûn, Hezret Xidir ben pirye ho deverden, aşçî vûn, Xido! Bo ti vindên vindir, ti nêvindên, ez pîyorê ina milet tû hesnen!

La mîyerik şûarbê xwi şimen, yi şîn tever, mîyerik vûn, de înkê mi ra vaj; kûm cenêtî yo, kûm cehenêmî yo?

Hezret Xidir vûn; bo o hejîyo gi ma şî het, yi Qur’ûn wêndîn, o şin cehenim, çûnkî, merdimo bêexlaq, bêsebir û fek bûezix bi. Gûyag hema newi hej ra ûmo, çi nêng nêngaşûêr bî yi çînê. Û hûnê zî sêr Qur’ûnî ya.

Û o xwiert şin cenet. Ti dî, ti pîyorê teftalî yi ard war, yi hin yow rey zî xwi tal nêkerd, mûîr xwi pîyeser nêard. Tim pê fek nerm a qisê kêrdîn, yi hin yow qala gi ti pê dejênî tû ra nêva. Tû teftal yi xeripna zî, yi hûnê fek nerma tû d´ qisê kêrdî. Bo derejê êy, êz zî nîyezûn.

Û o aşçî zî ûmbaz min o. Îhna vûn û mîyerîk ver ra ben vîn.

* Ina mesela rehmêtî pîyê mi Hesên Mehemêd Sîlyemûn Zûha vata û çend mi vîri d´menda mi nûşta.

 

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten